ترازوی آزمایشگاهی

ترازوی آزمایشگاهی

ترازوهای آزمایشگاهی دیجیتال، تزاروهای آزمایشگاهی یک کفه‌ای و دو کفه‌ای و ترازوهای جیبی از مهمترین تجهیزات پرکاربرد در آزمایشگاه‌های مختلف می‌باشند.

مشاهده کامل آگهی:

ترازوی آزمایشگاهی